תקנון האתר

תנאים כלליים:
⦁ תקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות אך פונה אל שני המינים באופן שווה.
⦁ הוראות תקנון זה מסדירות את מערכת היחסים, אופן השימוש באתר וכן השארת פרטי המשתמש לשם יצירת קשר.
⦁ בכניסתך לאתר, הנך מאשר כי קראת ואישרת את כל התנאים הקבועים בתקנון זה. ככל ואינך מסכים עם תנאי מן התנאים האמורים להלן הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר.
⦁ apbc.co.il (להלן: "בית העסק") רשאי בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי לשנות כל תנאי מהתנאים הקבועים בתקנון זה מבלי צורך להודיע על-כך, לרבות את התכנים והשירותים המוצעים בו.
⦁ תקנון זה חל על השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו באמצעות כל מכשיר, לרבות מחשב, סמארטפון, טאבלט. שימת ליבך כי רציפות ושלמות המידע באתר עלולים להיות מושפעים מסוג המכשיר ממנו אתה גולש.
⦁ בית העסק עושה כמיטב יכולתו להציג את המידע באתר באופן שלם ומקיף לרבות ביחס לתכניו ולשירותים המוצעים בו. יחד עם זאת יתכן כי באלה יחולו שגיאות ו/או טעות סופר ו/או השמטות בתום לב.

השארת פרטים באתר:
⦁ משתמש המעוניין להזמין ולתאם הרצאות/סדנאות/ייעוץ מאריאל פינטו, רשאי להשאיר את פרטיו באתר על-מנת שנציג בית העסק יצור עימו קשר.
⦁ על-מנת להשאיר את פרטיו באתר, המשתמש מאשר כי: מלאו לו 18 שנים וכי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
⦁ על המשתמש להזין בטופס המקוון המיועד לכך את פרטיו בשדות המתאימים: שם פרטי ומשפחה, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, את שם החברה במידה מדובר ברכישה עבור חברה, וכן את הקורס בו הוא מתעניין.
⦁ קיימת חובה למלא את כל השדות, ובלעדיהם לא תתאפשר השארת הפרטים.
⦁ על המשתמש למלא אך ורק פרטים נכונים ומדויקים.
⦁ לאחר שהוזנו כל הפרטים הנדרשים, נציג בית העסק יהיה רשאי ליצור קשר עם המשתמש לשם הזמנה או תיאום כאמור.
⦁ בית העסק אינו מתחייב ליצור קשר עם המשתמש, והדבר כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של בית העסק ולזמינותו של אריאל פינטו.
⦁ בית העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל את השירותים המוצעים באתר ו/או לשנות את תנאיהם בכל עת, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
⦁ אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר ו/או על חלק מהשירותים המוצעים בו, למעט במקרים בהם ניתן להתנות עליהן. יוער, כי במידה והמשתמש עושה שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו לשימושו עסקי ו/או לשימוש חברה, אזי לא תהיה כל תחולה לתקנות הגנת הצרכן.
⦁ מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בית העסק יהא רשאי למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
⦁ ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
⦁ הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
⦁ מסירת פרטים שגויים במתכוון;
⦁ ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;

סודיות ופרטיות:
⦁ מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס המקוון ושליחתם מהווה להסכמה מצד המשתמש ולמתן הרשאה לבית העסק לפנות אליו בדיוור ישיר באמצעות הפרטים שמסר.
⦁ כל פרטיו האישים של המשתמש יישמרו במאגרי המידע של בית העסק.
⦁ בית העסק לא יעשה כל שימוש בפרטים אלו למעט פנייה אל המשתמש בנוגע לשירותים והתכנים בהם התעניין.
⦁ למרות האמור לעיל, בית העסק יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בבית העסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, ואילו המשתמש עשה שימוש בשירותי בית העסק לביצוע מעשה בלתי חוקי.
⦁ בית העסק יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים ו/או דיוור של השירותים המוצעים באתר ו/או על-ידי אריאל פינטו.
⦁ מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של בית העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי בית העסק ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בית העסק.
⦁ בית העסק יהא רשאי לעשות שימוש ב – "עוגיות" ("cookies") על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך את הצורך להזין את פרטיים אישיים בכל כניסה לאתר.

זכויות יוצרים:
⦁ כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של בית העסק בלבד ו/או של אריאל פינטו ו/או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לבית העסק להשתמש בהם.
⦁ זכויות אלה חלות בין השאר על כל המידע והתכנים המופיעים באתר, גרפיקה ועיצובים, וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
⦁ זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (apbc.co.il) וכן על כל פלטפורמה אחרת, לרבות סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של בית העסק ו/או של אריאל פינטו ואין לעשות בהם כל שימוש.
⦁ אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים.
⦁ אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מבית העסק.
⦁ בית העסק רשאי להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בית העסק.

אחריות:
⦁ בית העסק (ו/או מי מטעמו) אינו נושא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
⦁ באתר מופיעים סרטונים, מאמרים ותכנים שיווקיים. בית העסק אינו מתחייב כי המידע יהיה מדויק ושלם, ובכלל כך יש להתייחס אליו בהתאם לכך. ההסתמכות על מידע המובא באתר הינו באחריות המשתמש בלבד.
⦁ בית העסק אינו נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.
⦁ בית העסק לא יהיה אחראי בכל מקרה על הסתמכות המשתמש באתר על מידע זה, והאחריות לכך היא על המשתמש בלבד.

דין ושיפוט:
⦁ הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.